Sestrinska Skrb o Oboljelim Od Reumatskih Bolesti u Zajednici

Neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima. Sestrinska Skrb o Oboljelim Od Reumatskih Bolesti u Zajednici

Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara Sažetak UVOD: Moždani udar predstavlja jedno od najčešćih oboljenja moždanih struktura, čime rezultira smanjena mogućnost kretanja, smetnje u koordinaciji pokreta i hoda. Moždani udar je treći uzrok smrtnosti u svijetu, a prvi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Najčešće se pojavljuje u srednjoj i starijoj životnoj dobi te uzrokuje značajna privremena i trajna onesposobljenja oboljele osobe.

Usprkos napretku u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom, bolesnici nakon preboljelog moždanog udara vrlo često imaju teška oštećenja i funkcionalna ograničenja kretanja i percepcije.

На сей раз голос его прозвучал с несвойственным ему спокойствием: - Директор, если мы введем неверный ключ… - Верно, - прервала его Сьюзан.  - Если Танкадо ничего не заподозрил, нам придется ответить на ряд вопросов. - Как у нас со временем, Джабба? - спросил Фонтейн. Джабба посмотрел на ВР.

Postoje razni oblici liječenja: farmakoterapija, kirurško liječenje, edukativni programi koji su primarno usmjereni prema bolesniku i njegovoj obitelji te funkcionalno liječenje.

Od svih oblika funkcionalnog liječenja koje obuhvaća različite modalitete fizikalnih postupaka značajno mjesto pripada i prirodnim ljekovitim činiteljima. Neframakološko liječenje je sastavni dio kompleksnog liječenja bolesnika nakon moždanog udara gdje nefarmakološki postupci uključuju veliki broj modaliteta među kojima prirodni ljekoviti činitelji imaju značajnu ulogu.

neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima

Naftalan je zemno mineralno ulje dobiveno destilacijom naftenske nafte, iz koje se izdvajaju sterani, spojevi slični steroidnim hormonima i provitaminu D, pročišćeni i sigurni za primjenu. Naftalanoterapija je metoda primjene specifičnog malo poznatog prirodnog faktora u medicini.

SESTRINSKA SKRB ZA BOLESNIKA S OPEKLINAMA

U svijetu su poznata dva nalazišta naftenske nafte od kojih je jedno u Ivanić Gradu, a drugo je gradić Naftalan u Azerbejdžanu. U radu su opisani načini djelovanja te vrste aplikacija naftalanoterapije, sa posebnim osvrtom na liječenje bolesnika nakon moždanog udara.

neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima

Mastikoterapija postiže specifične efekte u rehabilitaciji bolesnika nakon moždanog udara. CILJ RADA: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj mastikoterapije na funkcionalni status i smanjenje boli kod pacijenata nakon moždanog udara, kroz dva tjedna provođenja terapije.

Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara – Rauché

METODE: Za provjeru uspješnosti mastikoterapije kod ispitanika koristila se vizualno analogna skala za bol i indeks za funkcionalno mjerenje neovisnosti.

Uzorak ispitanika je bio relativno mali, tako da ne možemo govoriti o znanstvenoj relevantnosti dobivenih rezultata.

Međutim, mišljenja smo kako se navedena mastikoterapija u korelaciji s drugim pristupima pacijentu, o kojima govore i medicinska etika i različiti etički kodeksi, te u okviru govora o palijativnoj skrbi i pristupu bolesniku, može u budućnosti donositi značajne doprinose u oporavku, ne samo osoba koje su imale moždani udar, nego i kod osoba s drugim vrstama oštećenja i oboljenja, a kod kojih se koristi neka od terapija koje provodi lječilište Naftalan.

Stroke is the third cause of death in the world and the leading cause of death in Croatia. It most often occurs in middle and old age, and causes significant temporary and permanent disabilities.

Text of Sestrinska Skrb o Oboljelim Od Reumatskih Bolesti u Zajednici Sestrinska skrb o oboljelim od reumatskih bolesti u zajednici Seminarska radnja za predmetPatronana zdravstvena njegaSestrinska skrb o oboljelim od reumatskih bolesti u zajednici www. One su vodei uzrok morbiditeta i kronine nesposobnosti, bez obzira na razvijenost sredine ili geografsku pripadnost. Rangiraju se od minornih, samolimitirajuih, bolnih stanja do ozbiljnih bolesti koje utjeu na kvalitetu i duljinu ivota. Ukljuuju sistemske bolesti vezivnog tkiva, artropatije, bolesti te poremeaje kraljenice i mekih tkiva.

Despite advances in the management of patients with stroke, patients who suffered stroke often have severe damage and functional limitation of movement and perception. There are various forms of treatment: pharmacotherapy, surgical treatment, educational programs, which are primarily directed towards the patient and his family, and functional treatment.

Of all the forms of functional treatment that include different modalities of physical processes important place belongs to the natural healing factors. Non — pharmacological treatment is an integral part of the complex treatment of patients after stroke, where non-pharmacological treatments include a large number of modalities including natural healing factors play an important role.

neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima

Naftalan is petroleum mineral oil obtained by distillation of naphthenic oil, from which it is separated steranes, compounds similar to steroid hormones and provitamin D, purified and safe for use. Naftalanotherapy is a method of employing a specific, not a very well- known natural factor in medicine.

neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima

There are two deposits of naphthenic oil known worldwide, of which one is in Ivanic Grad, and the other is a small town Naftalan in Azerbaijan. This paper describes methods of operation and types of application of naftalanotherapy, with special emphasis on the treatment of patients after stroke.

Najčešće zahvaćaju kožu, potkožje, sluznicu ili dublje strukture. Opekline koje se javljaju kao posljedica vruće tekućine i pare, građevinskih požara i zapaljivih tekućina i plinova spadaju u najčešće uzroke opeklina.

Mastikotherapy neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima specific effects in the rehabilitation of patients after stroke. METHODS: To check the performance of mastikotherapy among the respondents, we used the visual analog scale for pain and index of functional independence measure. The sample was relatively small, so we cannot talk about the scientific relevance of the results.

Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara

However, we believe, that mastikotherapy correlated with other approaches to the patient, as already known in the medical ethics and the various codes of ethics, and in the context of speaking about palliative care and approach to the patient, may in the future make significant contributions to the recovery, not just with people who had a stroke, but also in individuals with other types of damage and disease, and where the benefits of a therapy carried out by a health resort Naftalan.

KEY WORLDS: stroke, naftalanotherapy, mastikotherapy, pain, ethics, bioethics, perspective Uvod Moždani udar može se definirati kao klinički sindrom karakteriziran naglim razvojem žarišnog neurološkog deficita koji je uzrokovan lokaliziranim poremećajem arterijske cirkulacije mozga.

  • (DOC) SESTRINSKA SKRB ZA BOLESNIKA S OPEKLINAMA | Valentina Ješić - bloodlust-uk.com
  • Sinovijalne bol u zglobovima

Poremećaj cirkulacije dovodi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima. Nedostatak kisika i hranjivih tvari uzrokuje oštećenje i odumiranje živčanih stanica u dijelovima mozga koje opskrbljuje oštećena krvna žila što ima za posljedicu oštećenje onih funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju.

Moždani udar je treći uzrok smrtnosti u svijetu, a prvi uzrok smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Uz to, moždani udar je prvi uzrok invalidnosti kod nas i u svijetu.

Sestrinska Skrb o Oboljelim Od Reumatskih Bolesti u Zajednici

Svjedoci smo i činjenice da moždani udar ne zahvaća samo starije dobne skupine, već zadnjih godina od moždanog udara obolijevaju sve češće i bolesnici u najproduktivnijim godinama života, i to ga neovisna sestrinska intervencija za bolove u zglobovima velikim kako zdravstvenim tako i ekonomskim problemom. Procjenjuje se da u svijetu na godinu od moždanog udara oboli oko 4 milijuna ljudi. Od toga na Europu otpada otprilike