Kako izliječiti kalcifikat? - Body Balance

Bol u zglobu nakon lasera, Endovenska laserska terapija - dolazak u bolnicu | Specijalna bolnica za ortopediju Dr. Nemec

Ivan Šklebar, dr. Cilj su ovog članka opis spoznaja o mehanizmima djelovanja lasera na bol te upute za njegovu učinkovitiju primjenu u terapiji pojedinih bolnih stanja.

Endovenska laserska terapija - dolazak u bolnicu | Specijalna bolnica za ortopediju Dr. Nemec

Materijal i metode Prema zadanim ključnim riječima, pregledali smo literaturu na engleskom i hrvatskom jeziku objavljenu od Izdvojeni su i citirani radovi primjereni ciljevima ovoga kratkog pregleda. Rezultati Iako patofiziološki učinci laserske zrake na oštećeno tkivo nisu potpuno poznati ni danas, dosadašnje spoznaje upućuju na biostimulativne efekte koji potiču brže saniranje i regeneraciju oštećenih tkiva poboljšanjem dopreme energenata i kisika u stanice, smanjenje upalne komponente i edema, a time i smanjenje boli te oporavak funkcije.

Velik je broj objavljenih kliničkih studija koje dokazuju djelotvornost lasera u terapiji različitih bolnih stanja, ali brojne dobro dizajnirane randomizirane studije pokazale su da su ti učinci često na razini placeba ili usporedivi s učinkom drugih metoda u fizikalnoj terapiji.

Poseban problem u istraživanju čini velika paleta laserskih uređaja čije sonde isporučuju zrake različitih valnih duljina, od do nm, u širokom rasponu snage od 5 do mW te različitih modaliteta emitiranja, od kontinuiranoga do pulsirajućega. Zaključak Da bi primjena lasera bila djelotvorna komplementarna metoda liječenja boli, moraju se optimizirati parametri valne duljine, snaga sonde i modalitet emitiranja.

The aim of this article is to describe what is known about bol u zglobu nakon lasera mechanisms of action of lasers on pain conditions and to provide guide for more effective use of lasers in the pain treatment. Papers appropriate for the purposes of this brief review have been selected and cited. Results: Although the pathophysiological effects of laser beam on damaged tissue are not fully understood, present findings suggest that photobiomodulation affects promotion of faster repair and regeneration of damaged tissues by improving nutrient and oxygen delivery to the bol u zglobu nakon lasera, as well as reduction in inflammation and edema, thereby reducing pain and recovering normal functions.

There are a number of published clinical studies that favor the effectiveness of laser in the treatment of various pain conditions. However, other well-designed randomized studies have shown that these effects are often at the placebo level or comparable bol u zglobu nakon lasera the effects of some other methods in physical therapy. A particular problem in research is a large variety of laser devices ranging from various probes which emit light at different wavelengths to nmpower outputs 5 to mW and various emission modalities continuous or pulsating.

Conclusion In order to make laser application an effective complementary method of pain management, parameters of wavelength, probe power, and emission modality must be optimized. Unatoč golemom napretku medicine liječenje boli i dalje je velik izazov medicinske struke. Osobit je problem kako da se u terapiji boli izbjegnu nuspojave i štetni učinci lijekova te djeluje i na uzrok boli, a ne samo na simptom.

masti za bolove u zglobovima gležnja dijeta za bolovima zglobova stopala

U tom kontekstu liječenje akutne, a osobito kronične boli primjenom lasera čini se prihvatljivom inovativnom metodom koja obećava, a gotovo da i nema neželjenih nuspojava. Iako patofiziološki učinci laserske zrake na oštećeno tkivo nisu bol u zglobu nakon lasera poznati, dosadašnje spoznaje upućuju na biostimulativne efekte koji potiču brže saniranje i regeneraciju oštećenih tkiva, poboljšanje dopreme energije i kisika u stanice, smanjenje upalne komponente i edema, a sve to rezultira i smanjenjem boli.

Materijal i metode Radi sažetog prikaza patofizioloških mehanizama kojima je posredovan analgetski učinak lasera male snage, prikaza indikacijskog područja njihove primjene te preporuka za doziranje i siguran rad s laserima male snage pri liječenju boli pregledana je dostupna literatura objavljena na engleskom bol u zglobu nakon lasera hrvatskom dijagnoza bolova u zglobovima i kostima u posljednjih 30 godina: od Pretraživanje je provedeno prema ovim ključnim pojmovima: laseri male snage, liječenje boli, fotobiomodulacija, laserska akupunktura, laseri i sigurnost engl.

Low-level lasers, Pain therapy, Photobiomodulation, Laser acupuncture, Lasers and safety. Izdvojeni su i citirani radovi čiji je sadržaj bio najbliži ciljevima ovoga kratkog pregleda.

artroza lijevom ramenu liječenja homeopatski lijekovi za artrozu

Rezultati i rasprava Patofiziološki mehanizmi učinka lasera male snage na tkiva Lasersku zraku čini koherentni snop fotona određene frekvencije. Frekvencija bol u zglobu nakon lasera zračenja koja se rabi u terapiji boli kreće se najčešće u rasponu od do nm, što je spektar dijelom vidljive, a dijelom nevidljive infracrvene svjetlosti. Prema jednoj, fotostimulacijom se postiže porast adenozin-trifosfataze u stanicama, što pridonosi povišenju praga za bol.

Gledano u cjelini, potencijali analgetskog i regenerativnog djelovanja lasera male snage govore u prilog opravdanosti njihove kliničke primjene.

Podijelite link

Područje primjene lasera male snage u liječenju boli Od početka primjene lasera male snage u liječenju boli objavljeno je mnogo radova u kojima se opisuju rezultati liječenja pojedinih bolnih stanja. Laseri su najviše primjenjivani u liječenju akutne i kronične muskuloskeletne boli, osteoartritisa i reumatoidnog artritisa te akutne i kronične boli u području vratne i slabinske kralježnice.

Svoja klinička iskustva među prvima su ih godina prošlog stoljeća objavili i naši autori. Metaanaliza strogo selekcioniranih znanstvenih radova novijeg datuma, koji obrađuju učinke lasera na bol u ramenu, ipak dolazi do jednakih zaključaka opisujući statistički značajno smanjenje boli u odnosu prema placebu i pri monoterapiji laserom i u kombinaciji s multimodalnom fizikalnom terapijom.

Materijal i metode

Međutim, uz brojne radove što govore u prilog uspješnoj primjeni lasera u bolnim stanjima, nalazimo i tekstove koji učinkovitost lasera drže upitnom. Tako su pri istraživanju učinka lasera na tendinopatije nađene relevantne studije koje opisuju pozitivne učinke, ali i one što ne navode znatnije poboljšanje ni funkcionalno niti s obzirom na smanjenje boli.

JEDNOSTAVNA RJEŠENJA ZA BOL U RUČNIM ZGLOBOVIMA

U preglednom radu Chowa i suradnika analizirano je 16 randomiziranih studija kontroliranih placebom te je zaključeno da primjena lasera od početka terapije ublažava akutnu bol u vratu. World Association for Laser Therapy.

Zakažite pregled

Kao i svaka druga terapijska metoda, tako je i liječenje laserom povezano s dozom zračenja koju ciljno tkivo mora apsorbirati da bi se postigao željeni učinak. Budući da ta doza ovisi o kombinaciji većeg broja parametara kao što su frekvencija, snaga sonde, gustoća snopa fotona po cm2, modalitet emitiranja i trajanje terapije, velika je vjerojatnost hipodoziranja zbog čega željeni učinkovit recept za bolove u zglobovima izostaje ili je slabiji od očekivanoga.

bol u kuku tijekom tretmana vježbanja uz bol u zglobovima ruku liječenja

To će se osobito lako dogoditi ako se nastoji tretirati bolni sindrom čije je izvorište u dubljim strukturama ili je osoba pretila. Jedno od područja primjene lasera u liječenju boli jest i laserska akupunktura koja razumijeva stimulaciju akupunkturnih točaka uskim snopom laserske zrake. Metoda je manje invazivna, a rezultati su usporedivi s onima koji se postižu klasičnom akupunkturom s pomoću akupunkturnih igala.

Autor članka

Zbog mogućnosti da direktna ili reflektirajuća zraka ošteti očnu pozadinu za lasere iz skupine III. Kontraindikacije se odnose na tretiranje u blizini elektrostimulatora, kao i u abdominalnoj i zdjeličnoj regiji tijekom trudnoće.

Uzimajući u obzir sve spomenuto, jasno je da će neki laserski uređaji teško isporučiti potrebnu energiju u ciljno tkivo u nekome razumnom vremenu. Dakle, iako su laseri male snage odavno u medicinskoj upotrebi za liječenje boli, ostaje još puno prostora za poboljšanja na području konstrukcije laserskih uređaja, izrade optimalnih terapijskih protokola za pojedine bolne sindrome te stjecanju kliničkog iskustva i znanja u primjeni lasera kako bi ova metoda pokazala svoj terapijski maksimum.

U paleti komplementarnih metoda liječenja boli primjena lasera male snage unatoč svim spomenutim nedostatcima već i sada zauzima važno mjesto te su laseri postali neizostavan dio opreme u fizikalnoj terapiji i ambulantama za liječenje boli.

TERAPIJA LASEROM VISOKOG INTENZITETA U LIJEČENJU GONARTROZE

Literatura Marovino T. Cold Lasers in Pain Management. Pract Pain Manag. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. Photomed Laser Surg. A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Aust J Physiother.

Mrakovčić-Šutić, Ines, prof.

Low-level laser therapy as a treatment for chronic pain. Front Physiol.

Rezultati i rasprava

The photobiological basis of low level laser radiation therapy. Laser Ther.

bolovi u zglobovima ispiranje kalcija liječenje osteoartritisa od slabine

Skin penetration time-profiles for continuous nm and superpulsed nm lasers in a rat model. The Importance of the Coherency.